гайки: https://www.cki-com.ru/articles/nuts/ и болты: https://www.cki-com.ru/articles/classification/ ещё болты: http://replyon.net/105-osnovnye-tipy-boltov-po-naznacheniyu.html